You are here > Home > Quick Navigation > Painting & Calligraphy > Masters Calligraphy

Calligraphy Masters in South North Dynasty And Sui Dynasty

Yang Xin (370-442). Zi: Jing Yuan. Born in TAi Shan city (southwest of Fei county of Shan Dong province today), he was Wang Xianzhi's student. He was good at Kai Shu.

Xiao Sihua. Born in Nan Lan Ling (northwest of Chang Zhou city in Jiang Su province today), he was good at Li Shu. Studied from Yang Xin, some people think he surpassed Yang Xin. His Xing Shu is like birds playing on sand.

Wang Sengqian (426-485) is the 4th generation grandson of Wang Xizhi. He was good at Kai Shu.

Zhang Rong. Zi: Si Guang. Born in Su Zhou of Jiang Su province, he was good at all scripts, especially good at Cao Shu.

Tao Hong Jing (456-536). Zi: Tong Ming.

Xiao Ziyun (487-549). Zi: Jing Qiao. Born in Nan Lan Ling (northwest of Chang Zhou in Jiang Su province today), he was a historian. He was good at Xing Shu, Cao Shu and Xiao Zhuan.

Ruan Yuan. Zi: Wen. Born in Chen Liu (northwest of Kai Feng in He Nan province), his calligraphy is like flying spring.

Zhi Yong is the seventh generation grandson of Wang Xizhi. His "Zhen Cao Qian Zi Wen" is said a piece from heaven.

Zheng Dao Zhao (?-516). Zi: Xi Bo. Representative calligraphy : Zheng Wen Gong Bei.

Ding Daohu. Born in Qiao Guao (Hao county of An Hui province today), his "Qi Fa Si" and "Xing Guo Si" were very famous at that time.

Quick Navigation

New Article