You are here > Home > Quick Navigation > Painting & Calligraphy > Masters Calligraphy

Calligraphy Masters in Qing Dynasty

Wang Duo (1592--1652). Lived from the end of Ming to earlier Qing.
Fu Shan (1607--1684). Famous thinker.

Zhang Zhao.

Zheng Qian (1693--1765). Zi: Ke Rou. Hao: Ban Qiao. Born in Xing Hua of Jiang Su province, he is one of the "8 weird in Yang Zhou".

Liu Yong (1719--1804). Zi: Chong Ru. Hao: Shi An. Born in Zhu Cheng of Shan Dong province, he one of the best calligraphers in Qing dynasty.

Liang Tongshu (1723--1815). Zi: Yuan Ying. Hao: Shan Zhou. His calligraphy is like horse of heaven running in the sky.

Weng Fanggang (1733--1818). Zi: Zheng San. Hao: Tang Xi. Born in Beijing, his calligraphy is strict and criticized a lot by calligraphers.

Deng Shiru (1743--1805). Zi: Wan Bo. Hao: Yuan Bai Shan Ren. His is good at every script. Especially in Zhuan Shu, people think he is the only calligrapher in Zhuan Shu after Li Yangbing of Tang dynasty. Here is some of his Zhuan Shu calligraphy.

Yin Bingshou (1754--1815). Zi: Zu Si. Hao: Mo Qing. Good at Li Shu.

He Shaoji (1799--1873). Zi: Zi Zhen. Hao: Dong Zhgou.

Wu Changshuo. Good at Zhuan Shu. President of Xi Ling Yin She.

Zhao Zhi Qian. Good at Wei Bei calligraphy.

Quick Navigation

New Article